040 – 93 21 00

info@ahnelovsindustrimalning.se

Mån – Fre 07.00 – 16.00

Skötsel­anvisningar

Här får du tips och råd.

Underhåll av målade ytor

Ytorna som har ytbehandlats med färg rengörs med ett icke nötande tvättredskap, med 6 månaders intervall. I områden med hög salthalt eller stora mängder luftföroreningar rekommenderas en rengöring var tredje månad. För rengöring lämpar sig milda rengöringsmedel med pH-värde 6-9. Var noga med att följa tillverkarens rekommendationer angående koncentration av rengöringsmedel. Rengöringsmedel ska inte innehålla nötande (slipande) medel eller lösningsmedel. Mekanisk tvätt med borste kan skada färgytan. Efter rengöring sköljs ytan noga med färskvatten, torka av ytan vid behov.

Skötselanvisningar Noxyde takbeläggningar

 

Allmänt

En Noxyde-beläggning är avsedd att skydda aktuellt underlag under mycket lång tid. Beläggningen bjuder högsta korrosionsskydd (C5-M Hög enligt ISO 12944). En Noxyde-beläggning är elastisk och följsam, har hög vidhäftning och flagnar ej. Den är slitstark och slagtålig. Beläggningen är dessutom halkfri och har tätande egenskaper. Användning på takytor ställer dock särskilt höga krav eftersom en byggnads takyta utgör den yttersta skölden mot omgivande element. En tät och väl underhållen takbeläggning är därför en förutsättning för god ekonomi men ytterst för en konstruktions bestående säkerhet. Allmän aktsamhet, regelbunden inspektion och grundläggande skötsel borgar för att avsedd funktion och livslängd uppnås.

 

Förebyggande förutsättningar

Konstruktion: Alla ytor skall vara så utformade att vatten ges fri och snabb avrinning.

Fåglar/djur: Speciella åtgärder för att förhindra t.ex. fåglars tillträde/häckning kan krävas.

Omgivande växtlighet: Begränsa tillväxt av mossa och alger genom att tillse att ytan erbjuds förutsättningar för snabb upptorkning, begränsa omgivande skuggande ich fukthållande växtlighet. Vidtag åtgärder för att undvika nedfallande eller skavande grenverk, såväl ansamlingar av löv.

Vattenutkast: Kontinuerliga vattenflöden kan skapa onormalt slitage på ytan. Vattnet bör därför avledas på lämpligt sätt.

Ventilationsutsläpp: Fet luft från kök, pnga eller rök från annan produktionsprocess kan verka skadligt på färgbeläggningen och bör filtreras eller avledas på lämpligt sätt.

Installationer/infästningar: Installationer och infästningar skall vara så utförda att färgbeläggningen ej skadas. Särskild hänsyn skall tas till materialval för att undvika uppkomst av galvanisk korrision.

 

Begränsningar

Stående vatten: Färgbeläggningen kan ta skada av stående vatten.

Snöröjning: Låga temperaturer och/eller långvarigt fuktiga förhållanden gör färgbeläggningen mer känslig för mekanisk påverkan. Snöröjning skall därför ske varsamt utan risk för skrapning, repbildning eller annan påverkan av ytskiktet. Användning av isbilar, hackor eller snöskyfflar med vassa kanter kan skada färgskiktet och bör ej användas. Användning av ånga. öppen låga eller på annat sätt förhöjda temperaturer för upptining av snö eller isbalkar kan skada färgbeläggningen.

 

Skötsel

Särskild inspektion
Färgbeläggningen på låglutande ytor och andra ytor med begränsad avrinning utsätts för extrem belastning. Undermålig avrinning medför förhöjd korrosivitet. Skador i ytskiktet kan därför snabbt leda till grav korrision. Sådana ytor skall därför hållas under uppsikt. Snöröjning kan medföra skador i färgbeläggningen. Efter perioder med intensiv snöröjning bör ytskiktet kontrolleras. Bygg- och installationsarbeten kan medföra åverkan på färgbeläggningen. Särskild inspektion kan därför krävas i samband med eller efter sådana arbeten.

 

Regelbunden skötsel

Avlägsna ansamlad mossa, sand, löv, barr, frömjöl och andra främmande partiklar eller föremål i ränndalar, längs falsar eller på plana ytor som hindrar god vattenavrinning. Aggressiva föroreringar, sav, fågelträck, alger, kemikaliespill, mm skall snarast avlägsnas. Rengör regelbundet (årligen eller vid behov) från övrig smuts och föroreningar.

 

Rengöringsmetoder

Ytan kan tvättas regelbundet med vatten, max temperatur 40°C. Skonsam bearbetning med skurborste eller spolning med förhöjt tryck, max 100 bar (max temp vid 100 bar: 30°C), kan krävas. Vid kraftiga föroreningar kan milda alkaliska rengöringsmedel, t ex Rust-Oleum ND14, max 3% koncentration, användas.

Begränsningar: Endast fullt uthärdad färgbeläggning får tvättas. Tvättmedel med slipande effekt, sprit eller lösningsmedel får ej användas på ytan.

 

Reparation och underhåll

Skador i färgbeläggningen skall åtgärdas omgående. Åtgärd skall ske enligt indufs generella utförandebeskrivningar.