040 – 93 21 00

info@ahnelovsindustrimalning.se

Mån – Fre 07.00 – 16.00

Villkor & garantier

Kunden ansvarar själv för att sitt gods är försäkrat under tiden godset finns hos Ahnelövs.

Ahnelövs ansvarar för sakskador som uppkommit på kunders gods enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Garantitiden för våra målnings- / färgsystem är i normalfallet två år efter slutbesiktigad ytbehandling

Utökad garantitid kan i vissa fall avtalas mellan parterna innan projekt påbörjas.

Garantitien beräknas från det datum som godset faktureras, med undantag av större projekt ute på plats där det sker en slutbesiktning, då gäller garanting från utförd slutbesiktning.

Läs nedan normgarantin från Auktorisationen för rostskyddsmålning.

Bedömning av ytfinish görs med hjälp av ”bedömning av lackerade ytors utseende” utgiven av SPF https://spfpulverlack.se/medlemsarkiv/ för verkstadsmålning gäller kravnivå 3 och vid entreprenad nivå 4 eller enligt överenskommelse .Bedömningsmetoden tillämpar vi för både pulverlack och våtlackering.

 

Normgaranti för rostskyddsmålning g

Normgarantin innebär att de målade ytorna under garantitiden uppfyller nedanstående värden.

Rostgrad
Ri 1 enligt SS-EN ISO 4628-3:2004
Blåsbildningsgrad
0 enligt SS-EN ISO 4628-2:2004
Avflagningsgrad
0 enligt SS-EN ISO 4628-5:2004
Sprickbildningsgrad
0 enligt SS-EN ISO 4628-4:2004
För garantin, som kan gälla två eller fem år beroende av miljöbetingelse och målningssystem, gäller följande villkor:

1. Lämnad garanti avser utförande enligt kontraktshandlingarna. AB 04 gäller som leveransbestämmelser.

2. Lämnad garanti förutsätter följande:

2.1 Att entreprenören utför arbetet i sin helhet.

2.2 Att arbetet kan utföras under förhållanden som kan kontrolleras av entreprenören samt vid otjänlig väderlek tidsförlängning medges.

2.3 Att vid den längre garantitiden om fem år samt för konstruktioner, som skall användas i vatten, arbetet utföres under intäckta förhållanden så att specificerade miljöbetingelser kan innehållas och kontrolleras. Användningsområde och miljöbetingelser för den målade ytan ska vara väl kända.

2.4 Att konstruktionen har sådana mptt att utrymmet är tillräckligt för att utföra svetsning, ytbehandling och normal underhållsmålning.
2.5 Att kanter, hål, svetsar mm skall vara utförda med tillräckligt jämnhet samt med gradade och rundade kanter. Tabell 10.1 över förbehandlingsgrader enligt SS-EN 1090-2 (SS-EN ISO 8501-3)
2.6 Att stålytornas rostgrad ej är sämre än rostgrad C enligt ISO 8501-1. För ytor under vatten får stålytorna ej ha sämre rostgrad än B.
2.7 I de fall entreprenören under arbetets utförande underrättar beställaren att någon av förutsättningarna enligt ovan ej är uppfylld och beställaren kräver att arbetena skall utföras utan tillrättaläggande av de förutsättningar som brister skall garanti ej gälla.
2.8 Normgarantin baserar sig på Korrosivitetsklasser och målnings-/ färgsystem som framgår av SS-EN ISO 12 944. Dock skall all förbehandling motsvara minst Sa 2½ enligt SS-EN ISO 8501-1 (gäller ej målning av varmförzinkat).

3. Entreprenörens åtagande under garantin begränsas till omfattning och kostnad motsvarande kontraktssumman samt enligt AB 04.

4. Beställaren ansvarar för att under garantitiden de målade ytorna inte utsätts för större påfrestningar än vad som framgår i kontraktshandlingarna.

5. Garantitiden för målnings-/ färgsystem beskrivna i SS-EN 12 944 är i normalfallet två år efter slutbesiktigad ytbehandling.

En utökad garantitid om fem år för objekt eller ytor som inte utsätts för särskild kemisk och/eller termisk påverkan gäller för de mera kvalificerade tjockfilmssystemen om minimum 280 µm enligt SS-EN 12 944.

För objekt/ytor med särskild kemisk och/eller termisk påverkan samt för objekt under vatten kan annan garantitid än 2 år ändock avtalas mellan parterna förutsatt att målnings-/färgsystemet är speciellt anpassat till aktuellt objekt.

Annan garantitid än de ovan nämnda kan avtalas mellan parterna.

Auktorisation för Rostskyddsmålning
Grundbergsvägen 13, 461 39 Trollhättan
Tel: 0520 – 18 000

Ahnelövs industrimålnings allmänna bestämmelser för ytbehandling i vår anläggning

 

Vi följer YLK-1 Allmänna leveransbestämmelser
för legoytbehandlingstjänster pulver och våtlack

 Omfattning

Denna skrift gäller tillsammans med tillämpliga delar i AB 04 för all ytbehandling som utförs i Ahnelövs anläggning. Denna skrift gäller före AB04 om det skulle förekomma uppgifter som strider mot varandra. Beställaren bär ansvaret vid en utförandeentreprenad för att objektet i sin slutgiltiga utformning uppfyller avsedd funktion. Dessa paragrafer gäller om inget annat skriftligen överenskommits.

Kunden ansvarar för att informera om följande vid lämning av gods:

Om godset ska användas utomhus eller i korrosiv miljö

Om där finns delar på det inlämnade godset som ej tål 200 graders värmer

Om det finns ytor på godset som ska markeras

Vi transporterar inte gods till och från vår anläggning.

Lastning och lossning. Ahnelövs står för lastning och lossning på vårt område under förutsättning att vi klarar det med vår utrustning.

Ahnelövs industrimålnings uppdrag omfattar endast ytbehandling för rostskydd. Stålarbete, kantbrytningar, borttagning av svetsloppor måste beställas av kund och debiteras extra.

Maskeringsarbete debiteras extra om inget annat överenskommits.

Emballerningsmaterial, tid för emballering och bättringsfärg debiteras extra.

Ahnelövs industrimålning ansvarar för inlämnat gods i 6 månader.

Annan garantitid än de ovan nämnda kan avtalas mellan parterna.

Utförande

Bättring av transportskador debiteras extra om inte annat överenskommits.

Garantitiden beräknas från det datum som godset faktureras.

Grundkontroll – en skikttjockleksmätning på det totala skick utförs efter utfört arbete. Begärs utskrift av dokumentet tillkommer en administrationskostnad. Utökad grundkontroll – skikttjockleksmätning alla skikt samt tilläggskontroll ska beställas av kund innan arbetet påbörjas och detta debiteras extra.

Ahnelövs industrimålning kan inte garantera att det inte kvarstår rester av blästermedel i svåråtkomliga utrymmen på konstruktioner.

Om du lämnar in gods snirkliga detaljer, t.ex. en grind med många svetsade utsmyckningsdetaljer så är det svårt, för att inte säga omöjligt, att måla komma till i alla trånga utrymmen. På sådant gods kan vi aldrig garantera ett perfekt rostskydd. Då rekommenderar vi istället dig att skicka godset på varmförzinkning före målning.

En optisk besiktning ska göras av kund innan det målade godset monteras.

Garantitiden gäller endast under följande förutsättningar

Stålet är förbehandlat till P2 enligt SSISO8501-3;2006 – och att konstruktionen är utformad så att ytorna är väl åtkomliga för fullständig behandling.

Garantin omfattar endast de tjänster som Ahnelövs har utfört. Skador som är att hänföra till mekaniska skador, vattensamlingar, spalter, läckage, brand, explosion, konstruktionsfel eller dylikt står köparen risken.

Beställaren svarar för att de målade ytorna inte utsätts för större påfrestningar under garantitiden.

Att kunden följer rekommendationerna i dokumentet ”Underhåll av målade ytor” som du hittar på hemsidan under fliken ”garantier och skötselanvisningar”